Har vi lärt oss något av vindkraftsdebatten?

Hållbar vindkraftFör tre år sedan pågick en mycket uppskruvad diskussion om vindkraft i Halmstad. Rösterna var höga och en del var mycket oroliga. Jag var själv en av de som undrade vad som var på gång och så här skrev jag på Twitter för tre år sedan när jag refererade till en insändare i HP. Nu har det hela lugnat sig och de områden som var aktuella är det inte längre.

Men frågan är – har de tankar och brister som identifierats verkligen hanterats så att liknande situationer inte uppstår igen?

För mig är det precis lika viktigt nu som då, för att en hållbar etablering ska kunna bli verklighet.

Vindkraft – en statlig eller kommunal angelägenhet?

I slutet av förra veckan fick jag ett tips om ett blogginlägg via Twitter. Inlägget handlar om att Lekebergs kommunfullmäktige har antagit ett tematiskt tillägg till detaljplanen, ett tillägg som ska möjliggöra vindkraftsetablering i kommunen.

Processen med framtagandet och beslutet av tillägget beskrivs som fylld av hårt arbete och framförallt lyssnande, för ta solidariskt ansvar för den globala miljön och för att kunna se barnen och barnbarnen i ögonen. Det är jättebra och det är jätteviktigt att vi alla tar

Eclipse.sx CC by ASA
Eclipse.sx CC by ASA

vårt ansvar. Efter att ha läst inlägget får jag dock känslan av att politikerna i Lekeberg i och med antagandet av tillägget kommer att ta sin hand ifrån allt vad vindkraftsetablering heter och inte längre kommer lägga sig i de enskilda ansökningarna. De lämnar ansvaret helt till Länsstyrelsen med detaljplanen och tematiskt tillägg som mall. Det är för mig att agera fel.

Varför tycker jag det?

Jo. Eftersom detaljplanernas beskrivning av vindkraft är generella och de enskilda ansökningarna är särskilda, behöver varje ansökan utredas, eller åtminstone granskas, av en instans med lokal förankring. Det kan till exempel handla om verkens storlek, dess antal, deras placering i förhållande till området i fråga och detta tror jag kommunerna har bättre koll på än vad Länsstyrelserna har. Utformingen av varje enskilt förslag kan skilja sig ordentligt från de tankar som tänkts när detaljplaner med tillägg utformats och en godkänd ansökan ”bara för att det nog stämmer” kan ge ödesdigra konsekvenser.

En anledning till att kommunerna ska vara inblandade är bland annat att reglerna för säkerhets- och bulleravstånd inte riktigt hänger med den tekniska utvecklingen och en del andra länders regelförändringar. Tyskland, Storbritannien och Danmark är tre av de länder med mer vindkraft och större erfarenhet av den än Sverige och som samtidigt för långtgående planer på reviderade regler. Det bör vi anamma och kan inte regeringen, Energimyndigheten eller Länsstyrelsen det, får kommunerna ta till sina kommunala veton i väntan på att regelverket uppdateras.

En del vill nog förse mig med en NIMBY-etikett (Not In My Back Yard), men jag vill nyansera det lite. Om det tvunget ska vara någon etikett får det bli något i stil med NIABYIIW (Not In Anyones Back Yard If It’s Wrong).

Det är solidariskt, ansvarstagande och demokratiskt. Solidariskt och ansvarstagande eftersom vi etablerar vindkraft hos oss. Demokratiskt för att vi inte låter kommersiella krafter ta hela den kakan utan i stället ställer krav på att kakan ska bli god. Då vill gärna fler vara med.

Vindkraft bullrar – tystnad köpes

Igår höll Stena Renewable höll möte i församlingshemmet i Åled. Endast ägare till fastigheter som gränsar till de berörda vinkraftsområdena var välkomna.

Enligt uppgift försökte de få ägarna till närliggande fastigheter, som har klagande rät,t till tystnadsplikt genom att betala en engångssumma av 10.000kr / hektar som ligger innanför 40db gräns. Kontraktet med tysnadsplikt ska tydligen undertäcknas senast inom 3 mån.räknat från den 18/10-11.

Kontraktet ska även ha innehållit en punkt om att fastighetsägaren förbinder sig att inte motarbeta Stena på något vis och ej heller klaga på något. Det innebär att man som fastighetsägare frånsäger sig alla rättigheter vad gäller vindkraften.

Ett offentligt möte ska hållas i Hemvärnsgården i Åled 24/10 kl 19.00. Förhoppningen är väl att markägarna ska ha skrivit på sina kontrakt och tala varmt för vindkraften på det mötet.

Vad tycker ni om det här sättet att bedriva affärer?

Källa: God livsmiljö Halmstad

Att ändra attityd – en konst eller ren dumhet?

Efter att ha träffat herrarna bakom God Livsmiljö Halmstad (FB) under Enslövsdagen insåg jag att jag nästan helt bytt fot avseende vibdkraftetableringen runt Sennan och Åled.

När jag från början hörde om Triventus och Stena Renewables planer blev jag bestört och ville inte på något vis att det skulle ske. I första hand på grund av påverkan på barnen i skolan och risken för problem liknande de i Hishult.

Efter att senare ha läst, hört och diskuterat en hel del bestod mitt motstånd i huvudsak av att förhindra åverkan på Kaneberg och att kommunen måste vara medveten om hurnedmontering och avvikelser från MKB ska hanteras.

Så igår tog det ytterligare en liten vändning. Den här gången insåg jag att Kaneberg förmodligen inte påverkas särskilt mycket. Dock finns det en överhängande risk att en huvudvattenåder för Halmstads dricksvatten kommer att påverkas eller rent av förstöras. Det kommer också att bli en del miljöproblem, bla avisningsmedel som sprids långväga i naturen och hanteringen av uttjänta rotorvingar. Glasfiber är ännu inte återvinningsbart. Dessutom kommer flertalet av 8680 transporter gå längs Åleds stora väg mot skolan under ca 18mån. Det är ca 2 transporter på 3 timmar dygnet runt.

Det jag inte har nämnt är några saker som har funnits med hela vägen och som min inställning inte har förändrats gentemot. Detta återkommer jag till.

Det är hur som helst rätt intressant hur attityden förändras med kunskap och viljan till densamma.

Nytt bränsle till vindkraftsdiskussionen

Enligt statistik från Energimyndigheten stod vinkraften för 3,51 TWh 2010 vilket är 2,4 procent av den totala elproduktionen. Regeringens energimål säger att 2020 ska vindkraften stå för 30TWh varav 10TWh beräknas vara placerad i vattenbaserade områden. Produktionen verkställdes av en installerad effekt 2019 MW fördelat på 1655 verk.

Vad innebär detta?

I medeltal producerade varje verk 2019/1655 MW = 1,22 MW.
Vidare producerade varje verk under ca 3510 /1,22 = 2877h 11min = 119d 21h 11min som är ungefär en tredjedel av en maximal produktionsdrift.

Det finns åtminstone två ytterligheter att tänka på för att uppnå regeringens energimål till 2020. Det ena är att antalet vindkraftverk behöver ökas med 200 procent om driftstiden höjs till det maximala eller om driftstiden bibehålls vid 2010 års nivå måste antalet vindkraftverk öka med 750 procent dvs. mer än 12000 nya kraftverk á 1,2MW.

För eller emot utbyggnad

Det kan verka som att jag är emot utbyggnaden av vindkraft men så är faktiskt inte fallet. Jag är bara rädd att utbyggnaden går alldeles för fort och att det kommer att få allvarliga konsekvenser långt allvarligare än att stanna upp en stund och fundera. Särskilt när det handlar om 12000 kraftverk motsvarande en 750 procentig ökning.

Det finns som i många debatter två sidor som står och stångar mot varandra och egentligen inte kommer någon vart och jag vill försöka minska friktionen mellan sidorna genom att belysa några saker.

En stor anledning till motstånd kan vara avundsjuka. Jag håller med insändarskrivaren i dagens Hallandsposten om att en lösning där fler får ta del av den ersättning som idag går till markägarna borde vara bra. Fler blir nöjda och utbyggnaden går fortare. Dock anser jag inte att problemet är löst.

En annan del är den undermåliga kunskapen om bieffekter som finns vilket hänvisas till i en annan insändare i dagens Hallandsposten. Hittills har alldeles för lite hänsyn tagits till existerande forskning och det kan komma att få skrämmande effekter när vi pratar utbyggnad av den här digniteten, en park om ca 100 kraftverk utanför Knäred. Effekterna blir större ju större kraftverk man bygger och ju större parker som byggs. Då måste också reglerna ändras. Det finns även andra rent biologiska anledningar till att tänka efter en gång extra och det har jag redan varit inne på i ett tidigare inlägg.

Vid etablering av stora kraftverksparker med stora kraftverk bör säkerhetsavståndet öka för att att säkerställa att närboende inte drabbas. Om parterna kommer överens om en ersättningsmodell som alla blir nöjda med kan existerande regler bibehållas men när förskole- och skolverksamhet eller annan offentlig verksamhet ligger i närområdet kan säkerhetsavståndet inte diskuteras och jag anser att 500 meter är för lite.

Med detta som grund anser jag att existerande forskning måste tas hänsyn till för att minska risken för påverkan från stora kraftverk eller stora parker. Vidare bör det ske en förbättring av ersättningsmodellerna så att fler närboende och grannar kan få ta del av pengarna som ges.

Om inte dessa två saker beaktas är jag rädd att jakten på att uppfylla regeringens energimål kommer göra oss illa.

Vindkraft i Kungsbacka – en kommentar

Jag hyser mina tvivel om huruvida regeringens vindkraftsplan är bra eller inte. Inte pga av vindkraften som energislag utan på det sätt som utbyggnaden ska ske på.

Jag anser att reglerna är otydliga och kravställarna är inte nog ifrågasättande avseende entreprenörernas regeltolkningar. Det gör att det kommunala vetot är enda livlinan enskilda kommuner har och det gör mig därför riktigt ont när kommunala representanter inte visar större intresse för något som kommer beröra så många. Om ni pratar om prioriteringar är det dags att prioritera detta.

En aktiv kommun är i dagsläget invånarens enda chans. Stå upp tills reglerna är justerade till att gynna alla.

Liberalerna i Hylte röstar mot på lösa grunder

I torsdags tog fullmäktige i Hylte upp frågan om en reviderad vindkraftsplan. Liberalerna röstade mot och förklarar sig genom Niclas Erlandsson.

Ett starkt argument var att de, trots kärnkraftsvänligheten, vill se att Sveriges produktion av elektricitet ska vara koldioxidfri, och det uppnås genom en kombination med vindkraft. Här kan jag inte mer än hålla med, men att använda regeringens mål – att öka vindkraftsproduktionen från dagens knappt två terawattimmar till 30 före år 2020 – som grund till att rösta mot ser jag faktiskt som riktigt illa eftersom det målet är av populistisk karaktär. Målet är framtaget som ett av Centerpartiets starkaste frågor och ända sedan de övergav sin tidigare kärnkraftslinje har det pratats om att få fram alternativ och stänga kärnkraftverk vid givna datum. Som alla vet har ingenting hänt och alla slutdatum har hela tiden ändrats. Jag menar att det nu gällande målen är resultatet av Centerpartiets dåliga samvete och önskan att snabbt rentvå sig och ett försök att återupprätta en delvis förlorad heder. Det har fått till följd att målen är alldeles för högt satta och kunskapen kring forskning och teknik är inte tillräckligt bra uppbyggd för att den ska gå att använda i den utsträckning som behövs. Dagens finansieringssystem är endast baserat på att nå målen i utsatt tid och inte för att få den bästa tekniken all garantera en hållbar vindkraft. Regelverken är också eftersatta och likt regeringens sjukförsäkring används reglerna av beslutande instanser ibland bristfälligt vilket får till följd att helt oskyldiga kommer i kläm. Här är Hishult utanför Laholm ett bra exempel.

Niclas skriver också:

Vad som även är anmärkningsvärt är hur förespråkarna till revideringen pratar om oljud, men det finns ett regelverk för detta på att ljud ifrån vindkraft inte får överstiga 40 decibel vid tomtgräns (motsvarar ljudet av ett modernt kylskåp).

Det är precis det regelverket som är bristfälligt bland annat genom att det ger entreprenörerna möjlighet att själv utföra mätningarna och ibland dessutom på motorer av annan sort och storlek än de som senare uppförs och det utan att någon griper in.

Vidare skriver han:

Att vi då skulle stödja en motion om en reviderad vindkraftsplan till en kostnad av ca 550.000 kronor och beräknad fördröjning av cirka 12 månader känns inte som en ansvarsfull politik med skattebetalarnas pengar.

I ett sammanhang där flera boende riskerar att förlora både värden på egendomar och ibland även få fysiska problem ser jag inte 550.000kr eller 12 månaders fördröjning som oansvarigt. Snarare tyder det på sunt förnuft.

Vad som jag sedan kan tycka än mer anmärkningsvärt är Miljöpartiets vilja till att stödja en reviderad vindkraftsplan. Miljöpartiet vill ju öka vindkraftsproduktionen mer än vad Alliansregeringen vill, och göra 100% förnybart. Men det kanske inte gäller Miljöpartiet i Hylte som tycktes vilja gå varsamt fram…

Jag tror snarare att Miljöpartiet värdesätter alla miljöaspekter och inte bara vilket sätt som elen produceras på utan kanske även folkhälsan. Som Jan Troell och Lars Jonsson skrev i DN Debatt runt årsskiftet kommer vi att påverkas av vindkraftverken även om vi inte bor i direkt närhet av dem på grund av biologiska funktioner.

Jag är inte motståndare till vindkraften men på sättet som den nuvarande planen beskriver kommer inte utbyggnaden att resultera i något bra. Det finns utrymme för alldeles för  stora vinster hos entreprenörerna till alldeles för lite ansvar. Boende som drabbas av för dåligt regelverk eller felaktigt användande lämnas i sticket och är näst intill rättslösa.

Snälla, låt det inte utvecklas till ännu en sjukförsäkrings- eller fas3-skandal, Gör något nu.